Právo na informace

Informace o Nemocnici Prachatice, a. s. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název
Nemocnice Prachatice, a.s. 
 2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Prachatice, a. s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem. Nemocnice Prachatice, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 29.9.2005 v oddílu B, vl. 1461

Sídlo: Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice

IČ: 26095165

Statutární orgán: představenstvo

Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

Předmětem činnosti (podnikání) je:

 • komplexní poskytování zdravotnických služeb
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • hostinská činnost
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

 

3. Organizační struktura

Základní schéma Nemocnice Prachatice, a.s. – zde

Seznam oddělení – zde

4. Kontaktní spojení
Kontakty – zde
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Nemocnice Prachatice, a.s.
Nebahovská 1015
383 01 Prachatice
Česká republika
4.2. Adresa pro osobní návštěvu
Nemocnice Prachatice, a.s.
Nebahovská 1015
383 01 Prachatice
4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu ředitelství: Pondělí – Pátek – 08:00 – 15:30

Úřední hodiny podatelny: Pondělí – Pátek – 07:00 – 11:30, 12:00 – 14:30

4.4. Telefonní čísla

Spojovatelka : 388 600 111

Sekretariát ředitelství: 388 600 281

Podatelna: 388 600 285

Oddělení a ambulance – vždy na příslušné stránce oddělení nebo ambulancí.

4.5. Číslo faxu
388 600 173
4.6. Adresa internetové stránky
http://www.nempt.cz
4.7. Adresa e-podatelny
ID Datové schránky: 5zpfc7c
4.8. Další elektronické adresy

sekretariat@nempt.cz – pochvaly

cerkl@nempt.cz – stížnosti, zdravotnická dokumentace  – MUDr. Roman Čerkl 

5. Bankovní spojení
MONETA Money Bank Prachatice
Číslo účtu: 175609387/0600
6. IČ
 26095165
7. DIČ
 CZ26095165
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce + obsah účetních výkazů za uplynulý rok + schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy – IN PROGRESS
9. Žádosti o informace
Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“) – zde
10. Příjem žádostí a dalších podání
Poděkování a stížnosti – zde
11. Opravné prostředky
Opravné prostředky – zde
12. Formuláře
Zdravotnická dokumentace – zde
13. Předpisy
13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb:

Ústavní pořádek

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.

Mezinárodní smlouvy

 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m.s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb.m.s.
 • Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.

Zákony

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb.
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

 • vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

13.2. Vydané právní předpisy
Nemocnice Prachatice, a.s. nevydává žádné právní předpisy.
14. Úhrady za poskytování informací
14. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník – zde
14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace
Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).
15. Licenční smlouvy
15.1 Vzory licenčních smluv
Nemocnice Prachatice, a.s. nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.
15.2 Výhradní licence
Nemocnice Prachatice, a.s. nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění – zde