Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecně o právu na informace

Nemocnice Prachatice, a. s. je subjektem povinným ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací; tak zejména není možné žádat Nemocnici Prachatice o sdělení stanovisek, vypracování hodnocení, analýz, zvláštních statistik apod. Naopak je Nemocnice Prachatice povinna poskytnout žadateli dokumenty a informace, jež má nebo by měla mít k dispozici, a to včetně výtahů z existujících databází nebo dokumentů, ledaže je dán zákonný důvod, proč tyto již existující informace nemůže poskytnout.

Osobní údaje fyzických osob Nemocnice Prachatice poskytne jen tehdy, dovoluje-li jí to zákon. Poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace je cestou zákona č. 106/1999 Sb. vyloučeno.

Povinně zveřejňované informace

Kontaktní údaje pro podávání žádostí o poskytnutí informací

Podávání informací: sekretariat@nempt.cz

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Povinným subjektem je Nemocnice Prachatice a. s., IČ: 260 95 165, se sídlem Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice. Jejím jediným akcionářem je Jihočeský kraj a jejím posláním zejména komplexní poskytování zdravotních a částečné poskytování sociálních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.

Popis organizační struktury je ZDE.

Proti rozhodnutí Nemocnice Prachatice nebo proti nečinnosti či jinému vyřízení žádosti o poskytování informací je možné podat odvolání/stížnost cestou fyzické či elektronické podatelny. Odvolání/stížnost musí obsahovat údaje o tom, komu je opravný prostředek směřován (Nemocnice Prachatice, a. s.), kdo jej činí, dále označení rozhodnutí či postupu, proti kterým žadatel brojí, dále vytýkané důvody nesprávnosti rozhodnutí či postupu a návrh, jak by měla Nemocnice Prachatice rozhodnout či dále postupovat. Musí být podepsáno. Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, dnem narození a trvalým bydlištěm, právnická osoba názvem či firmou, identifikačním číslem a sídlem. Odvolání proti rozhodnutí Nemocnice Prachatice o odmítnutí žádosti žadatele o informace musí mít náležitosti podle § 82 správního řádu.

Sazebník úhrad za poskytování informací je ZDE.

Adresa elektronické podatelny je: podatelna@nempt.cz

Za rok 2023

Za rok 2022

Za rok 2021

Za rok 2020

Za rok 2019

Za rok 2018

Seznam odpovědí na žádosti o informace

Žádost doručena 29.02.2024 – Odpověď

Žádost doručena 07.09.2023 – Odpověď

Žádost doručena 02.03.2023 – Odpověď

Žádost doručena 26.02.2023 – Odpověď

Žádost doručena 11.01.2023 – Odpověď

Žádost doručena 06.01.2023 – Odpověď

Žádost doručena 31.08.2022 – Odpověď

Žádost doručená 25.08.2022 – Odpověď

Žádost doručená 23.05.2022 – Odpověď

Žádost doručená 17.02.2022 – Odpověď

Žádost doručená 22.05.2020 – Odpověď

Žádost doručená 26.01.2018 – Odpověď