Evropský fond pro regionální rozvoj / IROP / EU

React-EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. II

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017496

Projekt React-EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.(Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předmětem projektu je rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v rámci Nemocnice Prachatice, a.s. jako poskytovatele lůžkové péče zapojeného ve standardizované síti urgentních příjmů 2. typu uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19 uveřejněným Státním zdravotním ústavem. Projektem je podpořeno Oddělení lékařské mikrobiologie nemocnice, a to pořízením nového laboratorního a přístrojového vybavení. Projekt bude realizován v průběhu let 2021 a 2022.

 


React-EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016382

Projekt React-EU – Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.(Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předmětem projektu je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. Cílem je zkvalitnění vybavení vybraných pracovišť navázaných na urgentní příjem a jejich posílení s ohledem na aktuální pandemii COVID-19 a další potenciální hrozby. Konkrétně se jedná o rozvoj na radiodiagnostickém, interním, gynekologicko-porodnickém oddělení, v laboratoři lékařské mikrobiologie, na ARO/JIRP a centrálních operačních sálech. Projekt bude realizován do konce roku 2023.

 


Název projektu: Modernizace NIS v Nemocnici Prachatice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006065

Předmětem projektu je rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém v Nemocnici Prachatice, a.s. V rámci projektu jsou pořízeny a aplikovány nové moduly NIS s podporou e-Health v souladu s národní strategií elektronického zdravotnictví, nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou.

Cílem projektu zajištění snadného a integrovaného přístupu ke komplexním informacím o poskytnutých zdravotních službách, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace, zlepšení sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotnických služeb aj.

Zde popis projektu


Název projektu: Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006797

Primárním cílem projektu je modernizace zabezpečení ICT Nemocnice Prachatice, a.s. a to na úrovni fyzické, logické a organizační kontroly provozu ICT prostředí žadatele. Cílem projektu je tedy realizovat takové opatření, které eliminují či případně včas identifikují potenciální bezpečnostní hrozby v ICT prostředí žadatele. Infrastruktura bude v souladu s moderními trendy provedena jako plně virtualizovaná ve všech vrstvách, tj. výpočetní výkon, komunikace LAN, datové úložiště. Bude rozložena do dvou datových center umístěných v nezávislých prostorách nemocnice.

Realizovány byly čtyři stěžejní body.

  • 1. Modernizace zálohování dat – byl pořízen dedikovaný server určený pouze pro zálohu dat s vnitřním úložištěm 38 TB a k němu pásková mechanika pro off line zálohy s kapacitou 100 TB.
  • 2. Systém SIEM pro vyhodnocování a korelaci kybernetický událostí počítačových zařízení a provozu sítě.
  • 3. Modernizace kamerového systému nemocnice – pořízeno moderní NVR zařízení pro 64 kanálů na nové systémové platformě. Společně s NVR zařízením byly pořízeny další čtyři kamery pro monitoring suterénu nemocnice. Celkem hlídá prostor nemocnice 25 kamer, s tím že v letošním roce ještě přibydou především venkovní kamery hlavního nádvoří, zadního traktu a lékárny.
  • 4. Systém pro autentifikaci zásuvek (portů) počítačové sítě, pro hlídání zda je připojeno pouze povolené zařízení do sítě.
  • 5. Fyzické zabezpečení serveroven.

Zde popis projektu


Název projektu: Multifunkční a komunikační systém v Nemocnici Prachatice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004798

Předmětem projektu je vznik a rozvoj multifunkčního informačního a komunikačního systému v Nemocnici Prachatice, a.s., jedná se o podpůrný informační systém zaměřený zejména na rozvoj a elektronizaci vnitřních procesů v oblasti řízení financí, řízení lidských zdrojů, elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů, řízení vztahů se zákazníky, evidence a správa majetku, identity management, atd.

Cílem projektu je rozvíjet Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici Prachatice, a.s. Aktivity projektu jsou navázány na hlavní aktivitu: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů v následujících tematických oblastech: řízení financí, řízení lidských zdrojů, elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů, řízení vztahů se zákazníky, evidence a správa majetku, identity management, atd.

Projekt přispěje k elektronizaci, zjednodušení a zrychlení pracovních postupů v Nemocnici Prachatice, a.s., dále projekt podpoří sdílení informací a zvýší efektivitu a výkonnost multifunkčního systému. Zjednodušena bude zejména celková personální agenda, dále bude inovována spisová služba a document management system (?DMS?). Mimo jiné bude zjednodušen a zefektivněn systém pro plánování rehabilitační péče.

Dalším efektem projektu je zvýšení bezpečnosti elektronických dat multifunkčního informačního a komunikačního systému díky opatřením souvisejícím se zajištěním počítačové sítě firewallem, filtrací webového provozu, inovací serverového vybavení, a novým bezpečným datovým úložištěm pro DMS, elektronickou dokumentaci a zálohu souborů z PACS systému.


 

Název projektu: Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001168

Projekt „Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s.“ je zaměřen na rozšíření, obnovu a zkvalitnění přístrojového vybavení oborů návazné péče nemocnice, a tím i služeb pro pacienty a zlepšení pracovního vybavení pro zdravotnický personál. Projekt se zaměřuje na řadu oblastí, které se dotýkají v rámci návazné péče spolupráce s centry specializované péče ve fázi před i po léčbě ve specializovaném centru.

Modernizace přístrojového vybavení umožní udržet a dále zvyšovat standardy kvality poskytované zdravotní péče v oborech návazné péče zároveň zvýší dostupnost vysoce specializované péče (kratší čekací doby, lepší možnosti diagnostiky i léčby a rehabilitace). Vedle zvýšení kvality péče a komfortu pro pacienty, umožní nové vybavení i vyšší komfort pro zdravotnický personál.

Nové vybavení bude sloužit především pro správnou a včasnou diagnostiku, ale i léčbu a následnou rehabilitaci v podmínkách okresní nemocnice na vybraných odděleních, zejména na radiodiagnostickém oddělení, jednotce intenzivní a resuscitační péče, oddělení rehabilitace, ortopedicko-traumatologickém oddělení a na gastroenterologii.

Zde popis projektu