Domácí řád

Vážení pacienti,

vítáme Vás v Nemocnici Prachatice, a.s. (dále jen nemocnice nebo NPT).
Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do naší péče.

Ke stažení:

Základní informace

 • Snahou všech zaměstnanců naší nemocnice je svědomitě, citlivě, ohleduplně a s porozuměním Vám pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto Domácího řádu, který je závazný pro všechny pacienty NPT.
 • Budete do značné míry spolurozhodovat o způsobu léčby, jejím průběhu, trvání a výsledku. Budeme Vás informovat o Vašem zdravotním stavu, nastavení individuálního léčebného plánu a průběhu léčby.
 • Součástí tohoto Domácího řádu je Seznam práv a povinností pacienta, který je Vám k dispozici na každém oddělení NPT.
 • Při přijetí do naší nemocnice, postupujte, prosím, v souladu s doporučeními lékaře a sestry.
 • Před ambulantním ošetřením či přijetím k hospitalizaci předložte, prosím, průkaz totožnosti a průkaz Vaší pojišťovny, která uhradí naší nemocnici náklady spojené s Vaší léčbou. Jste povinen/a uhradit nemocnici cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které Vám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu. V těchto případech bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče oproti vystavenému účtu na vyznačených platebních místech NPT.
 • V souladu s platnými právními předpisy jsou v rámci celé NPT vybírány regulační poplatky. Bližší informace naleznete na informačních místech a webových stránkách NPT.
 • Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete vždy s důvěrou obrátit.
 • Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí. Je však velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem, co Vás bolí a trápí. Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, určete v Informovaném souhlasu s hospitalizací, kterým Vašim blízkým osobám mohou být sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu, dále, kdo může nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace. V případě, že nebudete schopen/a s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytovanou péčí, uveďte, kdo bude oprávněn tento souhlas vyslovit za Vás, nebo uveďte, že si nepřejete, aby kdokoli jiný za Vás vyslovil souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb.
 • NPT zajistí pacientům se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody tlumočení druhou osobou. V případě osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence ustanoví tlumočníka Vězeňská služba České republiky.
 • V případě, že jste pacientem se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, máte právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. V NPT se umožňuje, abyste měli takovéhoto psa u sebe za podmínky, že budete umístěn na jednolůžkovém pokoji a budete mít zajištěnou 3. osobu, která bude péči o psa, po dobu Vaší hospitalizace, zajišťovat. Psem se speciálním výcvikem se rozumí vodicí pes nebo asistenční pes, s průkazem uvedeného.
 • Máte právo na přítomnost osoby blízké, zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče jste pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, a na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Poskytovatel zdravotní péče – NPT – může omezit přítomnost Vaší blízké osoby při poskytované zdravotní péče, a to z důvodů hygienicko-epidemiologických, provozních (resuscitace) nebo provádění výkonů např. při provádění výkonů na operačním sále, radiodiagnostických výkonů apod.
 • V případě, že jste do nemocnice přijel/a osobním vozem, doporučujeme zaparkovat mimo areál na bezplatném parkovišti (viz mapa nemocnice). Dodržujte pravidla provozu motorových vozidel v areálu NPT.
 • Kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek je v celém areálu nemocnice zakázáno. Na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře jste povinen/a podrobit se vyšetření za účelem prokázání, zda jste nebo nejste pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

Nástup k hospitalizaci

 • Při přijetí na lůžkové oddělení Vám bude připevněna na ruku identifikační páska, která bude odstraněna až při ukončení hospitalizace. Nejste oprávněn/a odstranit identifikační pásku v průběhu hospitalizace. V případě, že dojde k jejímu poškození nebo odstranění jste povinen/a informovat ošetřující personál.
 • Budete informován/a, kdo je Vašim ošetřujícím lékařem a ten Vás bude řádně informovat o nastavení individuálního léčeného postupu a bude s Vámi sepsán souhlas s hospitalizací.
 • Při přijetí na lůžko odevzdáte svůj oděv službu konající sestře, která provede jeho řádné sepsání, zajistí jeho bezpečné uložení v ústavní šatně a předá potvrzení o úschově, pokud nebudete mít své oblečení uloženo u sebe na pokoji. V případě, že Váš oděv odnese Váš příbuzný, musí být o tom sepsán záznam. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan, přezůvky) za podmínky, že je zaručena jeho častá výměna. Výjimkou jsou specializovaná oddělení, na nichž nelze v zájmu dodržování hygienických norem používat vlastní prádlo, jako je např. JIP – jednotka intenzivní péče a jiné, kde je nutné používat ústavní prádlo. Při ukončení léčení veškeré zapůjčené ložní a osobní prádlo i zdravotní pomůcky vrátíte. Máte právo na čistě povlečené lůžko a v závislosti na Vašem zdravotním stavu máte též povinnost udržovat jej čisté, výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby, nejméně však jednou týdně. Je vhodné každodenní sprchování a výměna osobního prádla. Koupání je Vám umožněno kdykoli po domluvě s ošetřující sestrou.
 • Váš pohybový režim určuje ošetřující lékař. Jakékoli opuštění lůžkové stanice hlaste ošetřující sestře. Udržujte, prosím, čistotu na pokoji, chodbách, toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu nemocnice. Upozorněte své návštěvy, aby nesedali na lůžka. Dodržujte třídění odpadků dle pokynů jednotlivých oddělení.
 • Větší peněžité částky a ostatní cenné předměty (např. předměty z drahých kovů, platební karty, osobní zbraně apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. V případě, že si do nemocnice s sebou vezmete částky vyšší než 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti, doporučujeme Vám uložit si je do na základě potvrzení o převzetí do bezpečnostního sáčku a do trezoru nemocnice (jedině tak lze zamezit jejich zcizení). Jedině s tímto dokladem můžete následně uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si kdykoliv Vámi uložené předměty vyzvednout. Po ukončení hospitalizace Vám budou peníze a cennosti vráceny. Neberte s sebou předměty a látky ohrožující život či zdraví. Pokud eventuálně máte u sebe zbraň, je bezpodmínečně nutné, abyste tuto skutečnost oznámili zdravotnickému personálu, který ve spolupráci s PČR zabezpečí její zákonné uložení. Ztráty a nálezy ihned oznamte ošetřující sestře.
 • Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje na základě pokynů přednosty kliniky, primáře nebo vedoucího lékaře oddělení, optimální individuální léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Upozorněte lékaře na Vámi donesené léky, potravinové doplňky a poraďte se o vhodnosti jejich dalšího užívání. Léky přinesené z domu předejte sestře na oddělení, při odchodu z nemocnice Vám budou vydány. Za ošetřovatelskou péči odpovídá kolektiv sester pod odborným vedením vrchní sestry.
 • V rámci NPT pracuje zdravotně-sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím staniční sestry na oddělení nebo ambulanci. Podá Vám potřebné informace, týkající se řešení sociální situace v souvislosti s Vaším zdravotním stavem. Pacientům, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav, zprostředkuje překlad do léčebny dlouhodobě nemocných. Pacientům, kteří nejsou schopni po návratu z nemocnice se o sebe sami postarat, či s pomocí blízkých, pomůže zprostředkovat domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a další vhodné formy následné péče.
 • NPT je výukovým pracovištěm pro kvalifikační a další vzdělávání lékařů a sester a dalších zdravotnických pracovníků. Tito studenti mohou být součástí zdravotnického týmu, který o Vás bude pečovat. Máte právo odmítnout přítomnost těchto osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.

Dietní režim

 • Dietní režim je součástí léčby a je předepisován lékařem. Je ve Vašem zájmu, abyste jeho nedodržováním nenarušoval/a nastavený léčebný proces (např. pitím nevhodných nápojů). Pokud chcete pít vlastní nápoje – minerální vody či limonády a požívat vlastní stravu, poraďte se vždy s lékařem. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžku, se stravují ve vyhrazených prostorách. Nepohyblivým pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji pacientů. Strava, pokud není jinak ordinována, je podávána minimálně 3x denně (snídaně, oběd, večeře). Podání stravy hospitalizovaným pacientům zajišťujeme dle času jejich příchodu na lůžkové oddělení. V areálu nemocnice je možnost zakoupení občerstvení, včetně teplé stravy v prodejně potravin. Čaj (sladký i hořký) je připravován na oddělení. V případě potřeby je pacientům na oddělení k dispozici vyčleněná lednice pro uchování potravin. Tyto potraviny musí být vždy označeny Vaším jménem a minimální trvanlivosti. V případě, že nejsou označeny datem spotřeby, je dovoleno je uchovávat po dobu max. 24 hodin od jejich uložení. Sestry pravidelně kontrolují uložené potraviny. Pokud zjistí u některého výrobku uplynulou dobu maximální trvanlivosti, oznámí tuto skutečnost pacientovi a mohou potraviny zlikvidovat. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost hotových jídel či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety. Případný ohřev či uchování pokrmů je nutno domluvit předem se službu konající sestrou (donesená strava musí být v obalu vhodném pro mikrovlnný ohřev).

Pravidla chování

 • Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení, žádáme Vás tímto, abyste nerušili ostatní nemocné. Polední klid trvá od 13:00 hod. do 14:00 hod., noční klid je od 22.00 hod. do 6.00 hod., v těchto časových intervalech je povinnost dodržovat klid. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních pacientů v pokoji užívat vlastní rádio nebo televizi. Je-li televize majetkem NPT, za provoz odpovídá službu konající sestra. V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Současně Vás upozorňujeme, že při užívání mobilních telefonů je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické techniky/přístrojů, zároveň v areálu nemocnice máte k dispozici několik veřejných telefonních automatů.
 • Doporučené návštěvní hodiny jsou v době od 14:00 do 18:00 hod, v neděli a o svátcích od 13:00 do 18:00 hodin. V dopoledních hodinách nejsou návštěvy vhodné, kromě výjimečných případů a po domluvě s personálem. Každé oddělení může s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo z provozních důvodů upravit návštěvní hodiny s tím, že tyto budou zveřejněny na příslušném oddělení. Mimo doporučené návštěvní hodiny lze dohodnout s ošetřujícím lékařem/sestrou ve službě a dle závažnosti pacientova zdravotního stavu i jiné, individuální hodiny návštěv.
 • Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat. Pokud je hospitalizováno nezletilé dítě, má právo být hospitalizováno s jednou osobou – rodičem, prarodičem nebo s osobou, kterou určí zákonný zástupce, a to za podmínky, že tomu nebudou bránit provozní důvody.

Ukončení hospitalizace

 • Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení, vybaví Vás propouštěcí zprávou (nebo předběžnou propouštěcí zprávou) a předepsanými léčivy na dobu minimálně 3 dnů. Do tří dnů od propuštění ohlaste u svého praktického lékaře návrat z nemocnice. Jen tak si zajistíte návaznost léčby.
 • Po ukončení léčebného pobytu jste povinni uhradit všechny poplatky za poskytnuté služby. Při propuštění odevzdejte všechny zapůjčené předměty.
 • Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, lze vystavit propustku k návštěvě domova. Propustku nelze vystavit 3 dny po přijetí na lůžko a 3 dny před propuštěním do domácí péče. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). Při onemocnění například infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která může vážně ohrožovat Váš zdravotní stav, život či třetí osobu, a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete však být propuštěni ani na tento revers. Při svévolném opuštění nemocnice ve výše uvedených případech jsme povinni informovat kompetentní orgány – Policii ČR a Krajskou hygienickou stanici. Nemožnost propuštění na negativní revers se týká též dětí a situace, kdy si Váš zdravotní stav žádá neodkladného provedení ošetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytného k záchraně života.

Služby

 • Při pobytu v nemocnici dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. V NPT působí Oddělení pro komunikaci s veřejností, které se zabývá sledováním spokojenosti pacientů nemocnice s jejími službami a je k dispozici při řešení Vašich námětů, připomínek i stížností. Telefonický kontakt na toto oddělení je 388 600 295. Nebojte se proto využít kdykoliv jeho služeb, mimo jiné také pomocí kontaktních schránek tohoto pracoviště umístěných na každé lůžkové stanici nemocnice. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a zdravotníky.
 • Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách nemocnice, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Dbejte prosím na větrání pokojů. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, bude po Vás požadována náhrada vzniklé škody. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením včetně rozvodů medicinálních plynů. Při pohybu v nemocnici využívejte standardní označené cesty a prostory, k relaxaci je možné využít parkové zóny s lavičkami.
 • V NPT je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji, v případě, že to umožňují provozní možnosti oddělení. Nadstandardními službami rozumíme umístění pacienta na jednolůžkovém pokoji s telefonem, televizorem a lednicí. Informace, zda je takový pokoj k dispozici a o cenách za nadstandardní ubytování, které plně hradí pacient, Vám ochotně poskytnou jednotlivá pracoviště. Poskytovanou zdravotní péči mají však všichni pacienti nemocnice stejnou.
 • V případě požáru nebo jiné mimořádné události, prosím, nahlaste zjištěnou skutečnost personálu, zachovejte klid a dále se řiďte pokyny zaměstnanců nemocnice. Nerespektování Domácího řádu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a následnému propuštění.
 • Nabízíme Vám duchovní služby, a to návštěvu nemocniční kaple, případně po dohodě se staniční sestrou oddělení zajištění návštěvy kněze, kazatele, pastora, rozhovor s ním, modlitbu, případně jiné služby.

Přejeme Vám brzké uzdravení a věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími službami spokojeni.