Pozůstalí

Vážení pozůstalí,
máme pro Vás několik potřebných informací v řešení smutné životní situace.

O úmrtí pacienta je telefonicky informován nejbližší příbuzný, který je uveden při příjmu pacienta. Této osobě, na základě předložení občanského průkazu a proti podpisu jsou předány osobní věci zemřelého na oddělení. Pokud se dostaví osoba blízká, která není uvedena ve zdravotnické dokumentaci při příjmu, je podmínkou předložit občanský průkaz a další doklad prokazující vztah k zemřelému (např. rodný list, oddací list, apod.). V případě partnerství např. doklad o vedení společné domácnosti (nájemní smlouva). Tato osoba blízká obdrží dokument o úmrtí pacienta, se kterým se obrátí na pohřební službu.  Ostatní dokumentace úmrtí se předává na matriku, která vystavuje úmrtní list.

Cenné věci, cennosti, finanční hotovost se dle vnitřního předpisu Nemocnice Prachatice, a.s. nevydávají, ale jsou zahrnuty do pozůstalosti, viz níže dědické řízení.

Při zařizování pohřbu musíte mít s sebou některý z uvedených dokladů totožnosti zemřelého: rodný list, oddací list, cestovní pas. Šaty k obřadu přijímá pohřební služba.

Občanský průkaz, který zůstal v době úmrtí v nemocnici, předává zdravotnické zařízení na Matriku Prachatice.

Dědické řízení

Příslušný okresní soud v místě bydliště zemřelého (dědické oddělení) stanoví notáře pro dědické řízení. Notář vyzve nejprve vypravovatele pohřbu a poté další osoby blízké zesnulému.  Při  projednání dědictví je vhodné sdělit notáři, že v Nemocnici Prachatice, a.s. je uložena pozůstalost zemřelého k dědickému řízení.  Na základě písemné žádosti notáře, odešle zdravotnické zařízení soupis pozůstalosti zemřelého podléhající dědickému řízení. Po ukončení dědického řízení obdržíte rozhodnutí od soudu.

Pozůstalost lze vyzvednout po předložení rozhodnutí a občanského průkazu v pracovních dnech na příjmovém oddělení.