Lůžka sociální péče

M

Kontakt

Lůžka sociální péče

MUDr. Irena Čerklová

MUDr. Irena Čerklová

Vedoucí lékař

telefon: +420 388 600 414
e-mail: cerklova@nempt.cz

Sociální pracovnice

telefon: +420 388 600 413

Sociální služby poskytované podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (lůžka sociální péče)

Informace o poskytované službě:

 • Sociální služby jsou poskytovány pacientům nemocnice, kterým již pominul zdravotní důvod pro hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav neumožňuje pobyt doma bez pomoci jiné osoby, přičemž tuto pomoc nelze zajistit vlastní rodinou.
 • Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou) nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb.
 • Lůžka sociální péče ve zdravotnickém zařízení jsou pouze přechodným řešením sociální situace klientů na dobu určitou, která je stanovena v uzavřené písemné smlouvě.
 • O umístění žadatele je informován místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.
 • Žádost o sociální službu je k dispozici u sociální pracovnice

Ubytování

 • K dipozici je 6 sociálních lůžek (3 x 2 lůžkový pokoj).
  Vybavení pokojů: polohovací postele s antidekubitními matracemi, signalizační zařízení, jídelní stůl, skříň na osobní věci, TV.
 • Lze užívat společné prostory oddělení následné péče dle platného domácího řádu.

Poskytovaná péče

 • Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitáři oddělení následné péče mající službu na tomto oddělení 24 hodin denně.
 • Na oddělení následné péče je zdravotně sociální pracovnice.
 • Lékařskou péči zajišťuje vedoucí lékař oddělení následné péče, který dle potřeby klienta zajišťuje odborné vyšetření, recepty (doplatky hradí klient), poukazy na zdravotnické a inkontinenční pomůcky.
 • Rehabilitační péče je poskytována dle ordinace lékaře (jako jiná ambulantní péče).

Poskytované služby

 • Ubytování, úklid, zajištění a praní ústavního prádla.
 • Stravování v rozsahu minimálně třech hlavních jídel – odpovídajcí věku a potřebné dietě.
 • Pomoc při osobní hygieně.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při vstávání z lůžka a uléhání, změně poloh).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kontakt s rodinou).
 • Sociálně terapeutické činnosti (nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností).
 • Aktivizační činnosti (poslech hudby, sledování TV vysílání, zapůjčení knih).
 • Nepřetržitá ošetřovatelská péče.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada za péči

 • Výše úhrady za poskytované služby (ubytování, stravování) je stanovena § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., kde se zohledňuje výše příjmu klienta (po úhradě při poskytování pobytových služeb musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu). V případě, že nedosáhne na plnou úhradu, se poměrně snižuje úhrada nebo se finančně podílí rodina.
 • Ošetřovatelská péče je hrazena příspěvkem na péči klienta, v plné výši dle přiznaného stupně závislosti.
 • Maximální úhrada za ubytování 305,-Kč/den a stravování 255,-Kč/den.
 • Klient si sám hradí doplatky na léky a zdravotnické pomůcky, používá své hygienické potřeby. Lůžkoviny a noční košile jsou ústavní.

Další služby

 • Pro klienty zajišťujeme služby pedikérky (dle jejího platného ceníku – viz informační tabule na oddělení).
 • Dopravu sanitním vozem dle platného tarifu nemocnice.

Podmínky přijetí

 • Žádost o poskytnutí sociální služby
 • Další řešení sociální  situace (podána žádost o sociální pobytovou službu v sociálním zařízení …).

Kdy nelze poskytnout sociální služby

Tuto službu nelze poskytnout klientovi podle §36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě:

 • akutního infekčního onemocnění
 • zdravotního stavu klienta vyžadující poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • z důvodu duševní poruchy, která by vážným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • pokud je naplněná kapacita sociálních lůžek