Odborné praxe studentů

Nabízíme studentům středních, vyšších a vysokých škol možnost absolvovat povinné i nepovinné stáže a praxe v rámci jejich vzdělávání ve zdravotnictví.

Student, který chce absolvovat praxi v prachatické nemocnici, si domluví podmínky a termín praxe s primářem příslušného oddělení (v případě praxí studentů lékařských fakult) nebo s hlavní sestrou (v případě ostatních praxí). Praxe prosím domlouvejte prostřednictvím e-mailové komunikace, v kopii zaslané personálnímu oddělení. Ve své žádosti prosím specifikujte:

  • Vaše jméno, příjmení
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Kontakt – mobilní telefon, e-mail
  • Název školy, obor studia, ročník
  • Termín požadované praxe + oddělení
  • Zda máte zájem o zajištění ubytování a/nebo stravování

V případě schválení Vaší žádosti Vás vyzveme k zajištění smlouvy o praxi prostřednictvím studijního oddělení Vaší školy. Smlouvu podepsanou statutárním zástupcem Vaší školy prosím doručte osobně do prachatické nemocnice nebo zašlete na adresu:

Nemocnice Prachatice, a.s.
Personální oddělení
Nebahovská 1015
38301 Prachatice

Personalista projedná s příslušným primářem/hlavní sestrou školitele, zajistí podpis smlouvy a vrátí jeden výtisk zpět na studijní oddělení školy/univerzity.

Sjednání podmínek praxe a uzavření smlouvy je nezbytné alespoň 10 kalendářních dnů před nástupem na praxi.

Nepotvrdí-li škola studentovi ve smlouvě o praxi, že je očkovaný proti hepatitidě B a pojištěný pro případ způsobení škody při výkonu odborné praxe, zavazuje se student při nástupu na praxi předložit Potvrzení o očkování proti hepatitidě B a Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání s dodatkem, vztahujícím se k vykonávané odborné praxi studenta / posluchače.

V lednu 2024 byly uzavřeny rámcové smlouvy o zabezpečení odborné praxe s 1., 2. a 3. lékařskou fakultou UK. Studenti těchto fakult nemusí zajišťovat individuální smlouvy o praxi na studijním oddělení, stačí, když si termín praxe domluví s primářem příslušného oddělení a zkontaktují personální oddělení ohledně zajištění ubytování a stravy. Následně praxi nahlásí na personálním oddělení své fakulty. Znění rámcových smluv, ke kterým mohou studenti přistoupit, najdete na následujících odkazech:

rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe s 1. lékařskou fakultou UK 

rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe s 2. lékařskou fakultou UK 

rámcová smlouva o zabezpečení odborné praxe s 3. lékařskou fakultou UK  

Při nástupu na praxi musí student dále doložit:

  • průkaz posluchače (index) se se zápočtem, event. zkouškou z příslušného oboru, kterým je praxe v nemocnici podmíněna
  • sylabus praxe (cíl, rozsah a zaměření, náplň práce, hodnocení praxe), kterou studentovi / posluchači vydá příslušná škola
  • a přinést si s sebou na praxi vhodné oblečení a obuv – bílý plášť, bílou košili, bílé dlouhé kalhoty a bílou zdravotnickou obuv s páskem přes patu

Při nástupu na praxi bude student proškolen z předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany a seznámen s povinností zachovávat mlčenlivost.

Po ukončení praxe bude studentovi vydáno potvrzení o absolvování praxe, příp. potvrzena zpráva o hodnocení studentské praxe.

Personální oddělení: personalni@nempt.cz, tel. č. +420 388 600 290

Hlavní sestra: Bc. Ivana Čížková, cizkova@nempt.cz, tel. č. +420 388 600 394

Primáři: dle příslušného oddělení, viz https://www.nempt.cz/luzkova-oddeleni/