Reklamační řád

Lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. 

 

 1.      Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je v souladu s § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vydán za účelem splnění informační povinnosti vůči spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).
 2. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené spotřebitelem v provozovně lékárny na adrese Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, jejímž provozovatelem je Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice (dále jen „prodávající“). Tento reklamační řád se nevztahuje na reklamace kupujících, kteří nejsou spotřebiteli.
 3. Spotřebitelem (dále též „kupující“) se ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s obsahem tohoto reklamačního řádu seznámil a že s ním souhlasí.
 5. Tento reklamační řád se použije, pokud mezi prodávajícím a kupujícím není v mezích zákona ujednáno jinak.

2.      Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Reklamace může být uplatněna osobně v provozovně lékárny na adrese Nebahovská 1015, 38301 Prachatice, a to v její provozní době u pracovníka oprávněného k přijímání reklamací.
 2. Reklamace může být uplatněna také písemně na adrese sídla prodávajícího – Nemocnice Prachatice, a.s., Nebahovská 1015, 38301 Prachatice. Prodávající doporučuje zaslat zboží obyčejným balíkem, dobírky nejsou přebírány.
 3. Při uplatnění reklamace kupující předloží čitelný doklad o zakoupení zboží a vyžaduje-li to povaha reklamace a způsob jejího vyřízení též reklamované zboží. Kupující zároveň označí vadu nebo oznámí, jak se vada projevuje. Kupující dále oznámí požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 4. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy reklamovaného zboží.

3.      Lhůta k vyřízení reklamace

 1. Uplatní-li spotřebitel právo z vady prodaného zboží oprávněně a řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 2. O vyřízení reklamace bude spotřebitel informován prostřednictvím kontaktů, které uvedl v reklamačním protokolu. Spotřebitel je oprávněn a rovněž povinen se na průběh reklamace informovat osobně nebo telefonicky v provozovně lékárny.
 3. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 4.      Základní podmínky reklamace

 1. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu nebo při poškození zboží živelnou událostí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil nebo pokud již před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
 2. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 3. Reklamované zboží musí být kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu.
 4. Reklamace musí být u spotřebního zboží uplatněna v době dvou let od převzetí zboží, bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila, nestanoví-li zákon jinak. U použité věci v době jednoho roku od převzetí. U zuživatelných věcí platí vyznačená minimální doba trvanlivosti, případně u věcí podléhajících rychlé zkáze vyznačená doba použitelnosti.
 5. Je-li na prodávané věci, jejím obalu, v přiloženém návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána.

 

5. Nároky kupujícího

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetínemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

4. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

5. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy.

6. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i odstoupit od smlouvy.

7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, může se obrátit na vedoucího lékárníka, příp. jeho zástupce, nebo na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
 2. Prodávající se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, kdy se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátí kupující se žádostí o mimosoudní řešení sporu.

 

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2023.
 2. Tento reklamační řád vydala Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, se sídlem Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vl. 1461.