Rezidenční místa – NLZP

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

vyhlašuje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

pro rok 2023

 v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů

pro nelékařské obory:

Pro obor specializačního vzdělávání:

Počet RM:

Klinická biochemie (zdravotní laborant)

2

Klinická biochemie (odborný pracovník v laboratorních metodách)

2

 

Písemné přihlášky doručte na adresu:

Nemocnice Prachatice, a.s.

Personální oddělení – Radka Dvořáková

Nebahovská 1015

383 01 Prachatice

Osobní odevzdání přihlášky:

podatelna Nemocnice Prachatice a.s.

Úřední hodiny podatelny Nemocnice Prachatice, a.s.: pondělí až pátek  6:30 – 14:30 hod

 

Přihlášení je možné nejpozději  do 10. 7. 2023.

Později doručené přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny. Při doručení poštou rozhoduje datum podání.

 

Obálky řádně označte heslem: „REZIDENČNÍ MÍSTA“.

Přihláška do výběrového řízení

Osobní dotazník

 

K přihlášce uchazeč doloží:

 1. vyplněný osobní dotazník (viz příloha 2, má dvě strany),
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (maturitní vysvědčení, diplom),
 5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 6. je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 7. přehled odborné praxe

Doklady uvedené v odstavci 2 a 3 nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem daného vyhlašovatele.

 

Kritéria pro výběr uchazečů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání:

 • dosavadní odborná praxe
 • aktivity celoživotního vzdělávání – akreditované kurzy, konference a semináře
 • osobní pohovor
 • doporučení ze strany zaměstnavatele

Jednotlivá kritéria budu hodnocena body v rozmezí 1 – 10.

Výběrová  řízení  pro  jednotlivé  obory  se  uskuteční  v Nemocnici Prachatice, a.s. dne  18. 07. 2023

Přihlášeným uchazečům budou doručeny pozvánky.

Informace k výběrovému řízení podá: Radka Dvořáková, personalistka – 388 600 290

K výběrovému řízení si přineste s sebou průkaz totožnosti!!!